شامپو ضد خارش نوپریت – پیروکس دی

90,000 تومان

شامپو ضد شوره نوپریت – بازول دی

65,000 تومان

شامپو ضد خارش نوپریت – پیروکس جی

90,000 تومان

شامپو ضد شوره مو چرب نوپریت – بازول جی

100,000 تومان

شامپو مو و پوست چرب نوپریت – نوپری پیور

90,000 تومان

شامپو ضد شوره پوست سر چرب D3 پریم

182,000 تومان

شامپو اوره 5% +U پریم

86,000 تومان

شامپو پسوریازیس سریتا

73,000 تومان

شامپو 2 فاز ضد خارش ضد التهاب رپلر

39,000 تومان

شامپو ضد شوره پوست سر خشک D2 پریم

99,000 تومان

شامپو ضد شوره کلیمبازول 50-هگور

199,800 تومان

شامپو ضد شوره پیروکتون اولامین پیریتیون-هگور

84,700 تومان